نرم افزار حسابداری هلو

لیست قیمت و امکانات نرم افزار حسابداری هلو:

نوع

عنوان

کد

قیمت

شرح عملکرد نسخه فروشگاهی نرم افزار هلو

انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک می باشد

نسخــــه

فروشگاهی

نرم افزار هلو

ورژن ۷.۶۴

فروشگاهی پایه

کد ۱۰

۸۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو فروشگاهی پایه

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است. داری امکانات پیه شامل:‌ تعریف انبار و کالا، ‌تعریف اشخاص،‌ تعریف حسابهی بانکی ،‌چکها،‌ صدور فاکتور خرید، ‌فروش، ‌مرجوعی خرید، مرجوعی فروش، امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان، استفاده از نمونه فیش پرینت فاکتور،‌ ثبت سند اتوماتیک، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات بصورت نقد،‌ چک،‌ کارت خوان،‌ نسیــــه،‌ انواع گزارشات اشخـــاص،‌ انبــــــار ( کاردکس کالا) ،‌ چکها، ‌بانکها و امکان گزارشگیری از فاکتور هی صادر شده، اسنـــــــاد،‌ دفتر روزنامه، گزارش صورت سود و زیان. انبـــــــــار ( کاردکس کالا )، ثبت سند اتوماتیک، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات بصورت نقد،تعریف اشخاص می باشد.

فروشگاهی ساده

کد ۱۱

۱،۳۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو- نرم افزار هلو فروشگاهی ساده

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیه (کد ۱۰)به انضمام : امکان تعریف کالا در سه سطح،‌ امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور، ‌فاکتور امانی، ‌ضیعات،‌ امکان ثبت سفارشات خرید،‌ امکان ثبت کلیه امور بانکی،‌ ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت دریافتها، ‌پرداخت ها،‌ انواع گزارشات کالا، فاکتور، ‌اشخاص، ‌چک، ‌بانک، اسناد، ‌دفاتر کل، معین، ‌تفضیلی، ‌دفتر روزنامه، گزارش سود بر اساس بازه زمانی، ‌بر اساس فاکتور و کالا.

فروشگاهی متوسط

کد ۱۲

۲،۴۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط

ین نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد۱۱)به انضمام: عملیات چند انباره، امکان ثبت چکهی امانی، عملکرد و کنترل کامل واسطه ها، سطح دسترسی بری کاربران، امکان ثبت سند حسابداری غیر اتوماتیک) بصورت جزئی، امکان نمیش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها، امکان اعمال فاکتور هی نسیه و اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها،‌ امکان ثبت هزینه در فاکتور، امکان اتصال به ترازوهی دیجیتال و اتصال به دستگاههی نمیشگر مشتری،‌ امکان چاپ بارکد جهت کالاها،‌ امکان تهیه گزارشات تراز آزمیشی ۲ و ۴ ستونی،‌ گزارش عملکرد دوره ی از انبار.

فروشگاهی پیشرفته

کد ۱۳

۳،۴۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو فروشگاهی پیشرفته

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط (کد۱۲) به انضمام تیپ قیمت، دسته بندی مشتری ها، خروجی با پسوندهی مختلف، پرداخت به و دریافت از، امکان پرینت چکها، امکان محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی سیستم و فـروش، گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالی طی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها و… ).

نوع

عنــــــــــــــــوان 

کد

قیمت

شرح عملکرد نسخه شرکتی نرم افزار هلو

انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک می باشد

نسخــــه

شرکتـــی

نرم افزار هلو

ورژن ۷.۶۴

شرکتــی ساده

کد ۲۱

۱،۷۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو شرکتی ساده

نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج فاکتور رسمی و غیر رسمی، سفارش لیستی، ‌امکان گزارشگیری از سود بر اساس بازه هی زمانی دلخواه، ‌فاکتور و کالا.

شرکتی متوسط

کد ۲۲

۲،۸۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو شرکتی متوسط

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۲۱) به انضمام عملیات چند انباره، ثبت چکهی امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها، سطح دسترسی بری کاربران، امکان نمیش معین اشخاص با ریز کالاها و چکها، تبدیل سندهی موقت به دائم و بالعکس, ثبت یک هزینه در فاکتورخرید، مغیرت گیری از بانک، صندوق، طرف حسابها، امکان استفاده از بارکد خوان، تسویه فاکتور به فاکتور ،‌گزارش عملکرد دوره ی انبار.

شرکتی پیشرفته

کد ۲۳

۳،۸۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو شرکتی پیشرفته

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۲۲) به انضمام, امکان نمیش سود هرکالا، هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا, تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی با پسوندهی مختلف،پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستـم و فـروش, گزارشات پیشرفتـه (گـردش کالی طی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی، ترازهی آزمیشی ۶ و ۸ ستونی، مرور حسابها و …)، امکان مغیرت گیری از کلیـه سر فصلها، ‌راس چک ،‌ پرینت چک.

شرکتی ویــژه

کد ۲۴

۴،۱۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو شرکتی ویژه

روش حسابداری ین نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلـو کد ۲۳ بجز امکان نمیش سـود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب بوده و در شرکتهایی که واردات و صادرات کالا دارند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل دائمی بودن روش حسابداری امکان ثبت سند برای قیمت تمام شده کالای وارداتی و صادراتی وجود خواهد داشت.

نوع

عنــــــــــوان

کد

قیمت

شرح عملکرد نسخه تولیدی نرم افزار هلو

انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به انضمام تولید ساده و فرموله می باشد

نسخــــه

تولیـــدی

نرم افزار هلو

ورژن ۷.۶۴

تولیدی ساده

کد ۳۱

۱،۹۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو تولیدی ساده

نسخه تولیدی با امکانات فوق که از لحاظ حسابداری در سطح ساده ی قرار دارد.در این نسخه کاربر می تواند از عملیات تولیدی ساده مقدار مصرفی مواد اولیه را به سیستم داده و تولید درجا داشته باشد و که پس از انجام تولید ساده یا آنی از انبار مواد اولیه کسر و به موجودی محصول اضافه می گردد.

تولیدی متوسط

کد ۳۲

۳،۰۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو تولیدی متوسط

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۳۱) به انضمام عملیات چند انباره، ثبت چکهی امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها، سطح دسترسی بری کاربران، امکان نمیش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها، تبدیل سندهی موقت به دائم و بالعکس، ثبت یک هزینه در فاکتور خرید، مغیرت گیری از بانک، صندوق، طرف حسابها، امکان استفاده از بارکد خوان

تولیدی پیشرفته

کد ۳۳

۴،۰۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو تولیدی پیشرفته

این نسخه شاملنسخه متوسط (کد۳۲) به انضمام تولید فرموله، تخمین تولید و فروش، تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی با پسوندهی مختلف, امکان نمیش سود هر کالا، هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش، گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، تراز آزمیشی۶ و ۸ ستونی، مرور حسابها و … )، امکان مغیرت گیری ازکلیه سرفصل ها

نسخه جـامـع

نرم افزار هلو

ورژن ۷.۶۴

کد ۴۱

۶،۲۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو نسخه جامع کد ۴۱

تعریف انبار و کالا، ‌تعریف اشخاص،‌ تعریف حسابهی بانکی، ‌چکها،‌ صدور فاکتور خرید، ‌فروش، ‌مرجوعی خرید، مرجوعی فروش، امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان، استفاده از نمونه فیش پرینت فاکتور،‌ ثبت سند اتوماتیک، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات بصورت نقد،‌ چک،‌ کارت خوان،‌ نسیه،‌ انواع گزارشات اشخاص،‌ انبار (کاردکس کالا)،‌ چکها، ‌بانکها و امکان گزارشگیری از فاکتور هی صادر شده، اسناد،‌ دفتر روزنامه، گزارش صورت سود و زیان، امکان تعریف کالا در سه سطح،‌ امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور، ‌فاکتور امانی، ‌ضیعات،‌ امکان ثبت سفارشات خرید،‌ امکان ثبت کلیه امور بانکی،‌ثبت کلیه امور مربوط به چک،ثبت دریافتها،پرداخت ها،‌انواع گزارشات از گردش کالا، انواع گزارشات فاکتور، ‌اشخاص، ‌چک، ‌بانک، اسناد، ‌دفاتر کل، معین، تفضیلی، دفتر روزنامه، گزارش سود بر اساس بازه زمانی، ‌بر اساس فاکتور و کالا، عملیات چند انباره، امکان ثبت چکهی امانی، عملکرد و کنترل کامل واسطه ها، سطح دسترسی بری کاربران، امکان ثبت سند حسابداری غیر اتوماتیک) بصورت جزئی، امکان نمیش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها، امکان اعمال فاکتور هی نسیه و اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها،‌ امکان ثبت هزینه در فاکتور، امکان اتصال به ترازوهی دیجیتال و اتصال به دستگاههی نمیشگر مشتری،‌ امکان چاپ بارکد جهت کالاها،‌ امکان تهیه گزارشات تراز آزمیشی ۲ و ۴ ستونی،‌ گزارش عملکرد دوره ی از انبار، به انضمام تیپ قیمت، دسته بندی مشتری ها،خروجی با پسوندهی مختلف، پرداخت به و دریافت از، امکان پرینت چکها، امکان محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی سیستم و فـروش، گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالی طی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها، چند شرکتی، فروش اقساطی، مراکز هزینه و درآمد، امکان ارسال اس ام اس تبلیغاتی و تمامی امکانات سایت نرم افزار هلو می باشد.

نسخه شبکــه

نرم افزار هلو

ورژن ۷.۶۴

کد ۴۴

۱۲،۳۷۰،۰۰۰

ریال و مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری هلو – نرم افزار هلو نسخهشبکه کد ۴۴

هلو تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد ۴۱ و یا هلو ۴۲ به انضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از ین تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد.

لیست قیمت نرم افزار هلو – حقوق و دستمزد: نرم افزار هلو حقوق و دستمزد ساده – کد ۸۵ قیمت: ۰۰۰ ۱۹۷ تومان و مالیات برارزش افزوده انجام کلیه عملیات معرفی پرسنل به همراه مشخصات پرسنلی و حقوق، ثبت کارکرد پرسنل ورود مشخصات پرسنلی امکان تعریف مزایا و کسورات امکان ورود کارکرد پرسنل به صورت ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی امکان صدور فیش حقوقی و لیست بیمه و … نرم افزار هلو حقوق و دستمزد متوسط – کد ۸۶ قیمت: ۲۸۷۰۰۰ تومان و مالیات برارزش افزوده شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد ۸۵) سطح دسترسی کاربران امکان تهیه خروجی Text، Html و Excel از لیست حقوقی امکان تهیه لیست حقوقی با انتخاب گزینه های مختلف نرم افزار هلو حقوق و دستمزد پیشرفته – کد ۸۷ قیمت: ۳۵۷۰۰۰ تومان و مالیات برارزش افزوده کلیه امکانات نسخه متوسط (کد ۸۶) امکان طراحی فیش حقوقی و لیست بیمه توسط کاربر امکان تهیه دیسکت بیمه و بانک امکان تهیه فایل خروجی با پسوند dbf از لیست حقوقی  

شماره تماس:۶۶۷۶۶۷۴۹